Norwegian Transparency Act

Skanem Group 01/06/2024

Skanem Group 01/06/2024

This statement is issued by Skanem AS in response to its obligations under the Norway’s Transparency Act (Norwegian Åpenhetsloven) relating to enterprises’ transparency and work on fundamental human rights and decent working conditions. The purpose of the statement is to outline the findings of the due diligence conducted in relation to actual and potential negative impacts on human rights and working conditions within the orgaisation’s value chain, as well as outlining activities aimed to safeguarding these rights and conditions. 

Om Skanem

Skanem («selskapet») er en internasjonal produsent av etiketter og emballasjeløsninger. Skanem er underkonsern til Stavanger Investering AS. Skanem AS er morselskap i underkonsernet, som omfatter heleide datterselskaper i India og Øst-Afrika. Morselskapet har tilhold i Stavanger, Norge. Produksjon og salg av selskapets produkter skjer hovedsakelig gjennom de lokale datterselskapene. Morselskapet yter gruppetjenester innenfor blant annet selskapsstyring, IT, markedsføring og finansiering.

Skanem har hovedvekten av forretningsaktiviteten innenfor selvklebende etiketter. I tillegg leveres andre typer etiketter basert på lokale behov. Konsernet utvikler kontinuerlig produktporteføljen basert på trender og behov i markedet. Konsernet har som mål å videreutvikle virksomheten innenfor etiketter i Afrika og India, parallelt med en oppbygging av virksomhet innenfor bærekraftig emballasje i Europa.

Organisering av samfunnsvar

Skanem arbeider kontinuerlig for å sikre bærekraftig drift og ansvarlig forretningspraksis. Selskapet har et etablert styringssystem som ivaretar et bredt spekter av samfunnsansvar, herunder helse, miljø, sikkerhet; menneskelige rettigheter og anstendige arbeidsvilkår; etikk; samt GDPR. Selskapets strategi legger vekt på å skape konkurranseevne gjennom å hjelpe våre kunder å oppnå sine bærekraftsmål.

Selskapets styre har vedtatt at selskapet skal overholde pliktene i Åpenhetsloven og delegert ansvar for å implementere kravene i selskapets retningslinjer til CEO. CEO har sammen med CFO sikret at selskapets styringssystemer reflekterer kravene i Åpenhetsloven gjennom selskapets poliser og prosedyrer, herunder utvikling av en metode for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. CFO har ansvar for å koordinere gjennomføring av aktsomhetsvurderinger sammen med HR Manager og Supply Chain Manager i hver region.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i selskapets code of conduct og gjennom selskapets poliser «People and labour standards» samt «Health safety and environment». Disse er kjent og tilgjengelig for alle ansatte i konsernet.

Selskapets policy «Supply chain responsibility” pålegger konsernets leverandører å følge konsernets code of conduct. Ved kvalifisering av nye leverandører gjøres en grundig evaluering av selskapets virksomhet for å sikre ansvarlig drift i henhold til Skanems standarder. I tillegg utfører konsernet årlige evalueringer («supplier audit») av utvalgte leverandører for å evaluere etterlevelse.

Varsling av bekymring for brudd eller risiko kan gjøres direkte til selskapets CEO eller via anonym varslingskanal. Varslingskanalen er beskrevet i selskapets styringssystem og tilgjengelig på selskapets hjemmesider.

Negative konsekvenser og risiko

Selskapet har gjennomført en analyse av egen virksomhet og leverandører for å underbygge en overordnet risikoevaluering av menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Risikoevalueringen prioriterer områder med høy risiko for brudd og hvor selskapet har betydende evne til å påvirke. Selskapet har ved bruk av spørreskjema gjennomført evaluering av enkeltleverandører innenfor prioriterte området hvor selskapet har betydende evne til å påvirke. Selskapet hadde i 2022 en leverandørsbase på ca. 400 leverandører. Evalueringene omfatter leverandører tilsvarende 70% av selskapets totale varekjøp i 2022.

Selskapet har identifisert særskilt risiko knyttet til følgende områder:

  • Kjøp av råmaterialer.

  • Kjøp av bygg- og anleggsmaterialer.

  • Kjøp av tjenester fra små og mellomstore selskaper med lokalt eierskap i India og Kenya.

Det har så langt ikke blitt avdekket noen faktiske negative konsekvenser på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsvilkår.

Tiltak

Siden ingen negative konsekvenser har blitt avdekket har det ikke vært aktuelt å igangsette arbeid for å gjenopprette negative konsekvenser eller følge opp tiltak.

Selskapet vil i 2023 fortsette arbeidet med aktsomhetsvurderinger i de prioriterte risikoområdene, samt oppfølging av leverandører hvor risikoen for brudd anses vesentlig. Arbeidet med å gjennomføre og dokumentere aktsomhetsvurderinger er ressurskrevende. Konsernet har besluttet å styrke administrasjonen med en rolle som «Sustainability analyst» i 2023.

For å sikre at selskapets krav til leverandører er tydelig og tilgjengelig har selskapet en plan om å lage en spesifikk «supplier code of conduct» som gjøres tilgjengelig på hjemmesidene.

Videre så kan selskapets metode for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger forbedres ved å integrere informasjon fra flere datakilder og forenkle systematisk innhenting av data for et stort antall leverandører.